Katalog » Regulamin Moje Konto  |  Zawarto koszyka  |  ZAMWIENIE   
KATEGORIE
AKCESORIA (5)
BEZRKAWNIKI (3)
BLUZY (7)
BUTY (18)
DLA PA (5)
FLAGI (7)
KAMIZELKI (6)
KOSZULE US (20)
KOSZULKI POLO (2)
KURTKI (118)
MUNDURY DO REKONSTRUKCJI (44)
NAKRYCIA GOWY (38)
Noe (2)
PASY (21)
PODKOSZULKI
RKAWICZKI (12)
SECURITY (4)
SPODENKI (109)
SPODNIE (173)
T-SHIRTS (16)
TORBY I PLECAKI (58)


PRODUCENCI
NOWO|CI wicej
Plecak TAKTYCZNY US ASSAULT MILTEC 36L - woodland
Plecak TAKTYCZNY US ASSAULT MILTEC 36L - woodland
119,00z
OUTLET ALLEGRO

WYSZUKIWANIE
 
Wpisz sowo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
INFORMACJE
Wysyka
Polityka prywatnoci
Regulamin
Polityka Cookies
Program Lojalnociowy
Certyfikaty
Kontakt
REKLAMAZapytaj o szczegy.

PRZESYKA

DUE ROZMIARY

Regulamin Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego MilitariaOnline.pl:

1 Postanowienia oglne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego okrela zakres i warunki zamawiania towarw w "CIUPA MARCIN P.H.U. "WOMBAT" Sprzeda wysykowa" (adres gwnego miejsca prowadzenia dziaalnoci: ul. Parkowa 19A, 55-040 lza, adres dodatkowego miejsca prowadzenia dziaalnoci: ul. Pszczelarska 15/1, 55-210 Wrocaw) (NIP: 7521354690, REGON: 160081951), zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, zwanego dalej "Sprzedawc", z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, dziaajcego pod adresem www.militariaonline.pl, zwanego dalej "Sklepem".
 2. Reklamacje i zwroty obsugiwane s pod adresem ul. Pszczelarska 15/1, 55-210 Wrocaw.
 3. Z wykorzystaniem Sklepu Klient ma moliwo zoenia niewicego zamwienia majcego na celu sprzeda towarw i usug dostpnych w Sklepie.
 4. Tre stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczeglnoci katalogi, foldery, broszury, inne materiay informacyjne lub reklamowe naley traktowa jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Przedstawienie w Sklepie wizerunkw produktw nie stanowi oferty sprzeday w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie towary w sklepie s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, e na karcie produktu wyranie opisano inaczej, oraz zostay legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Umowa zawarta pomidzy Klientem a Sprzedawc dotyczca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamwienia. Miejscem spenienia wiadczenia zwizanego z zakupem produktw jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeeniem produktw odbieranych osobicie przez Klientw, w ktrych miejscem spenienia wiadczenia jest fizyczny adres Sklepu.

2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) jest Sprzedawca.
 2. Dane s przetwarzane zgodnie z polityk prywatnoci opublikowan w Sklepie oraz stanowic zacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialnoci za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem, e niektre formy sprzeday mog bezwzgldnie wymaga podania pewnego zakresu danych osobowych w celu poprawnego i bezpiecznego zrealizowania umowy.

3 Warunki wiadczenia usug

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Sprzedawca s nastpujce:
  1. poczenie z sieci internet,
  2. przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie na ekranie komputera dokumentw hipertekstowych (HTML) Internet Explorer 6.0.,
 2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Sprzedawca s nastpujce:
  1. poczenie z sieci internet,
  2. przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie na ekranie komputera dokumentw hipertekstowych (HTML) dla komputerw PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerw MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. Cookies i javascript musz by wczone, a zalecana rozdzielczo ekranu wynosi 1024x768.
 3. Zakazuje si dostarczania przez Klienta treci o charakterze bezprawnym, a w szczeglnoci zakazuje dostarczana przez lub do systemw teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujcych zachwianie pracy lub powodujcych przecienie systemw teleinformatycznych Sprzedawcy, a take danych naruszajcych dobra osb trzecich, oglne normy spoeczne lub ktre s niezgodne z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa.
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawc wiadomoci o korzystaniu przez Klienta z usugi wiadczonej drog elektroniczn niezgodnie z regulaminem lub z obowizujcymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca moe przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbdnym do ustalenia jego odpowiedzialnoci, pod warunkiem e utrwali dla celw dowodowych fakt uzyskania oraz tre tych wiadomoci.

4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Sklepu s wyraone w zotych polskich (PLN) i zawieraj podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wice s wycznie przy zoeniu zamwienia za porednictwem strony internetowej.
 3. Ceny podane na stronie nie zawieraj informacji na temat kosztw przesyki i patnoci.
 4. Cen wic i ostateczn jest cena produktu podana w Sklepie w chwili skadania zamwienia przez Klienta.
 5. Informacja na temat cakowitej wartoci zamwienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamwienia oraz formy patnoci.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieco zmian w cenach produktw, oraz do przeprowadzania i odwoywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzeday. Uprawnienie, o ktrym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpywu na zamwienia zoone przed dat wejcia w ycie zmiany ceny, warunkw akcji promocyjnych lub wyprzeday.
 7. Sprzedawca informuje, i oferty, o ktrych mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu bd wane do wyczerpania zapasw. O kolejnoci realizacji zlece decyduje kolejno zoenia zamwienia.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegaj czeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5 Zoenie zamwienia

 1. Sprzedawca przyjmuje zamwienia majce na celu przygotowanie umowy na towary dostpne w Sklepie poprzez jego stron internetow.
 2. Zamwienia realizowane bd w kolejnoci ich skadania.
 3. Zamwienia mog by realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjciu zamwienia wskae klientowi dane do wybranego sposobu patnoci szczegowo opisanego w 7.
 5. Wysanie zamwienia oznacza zoenie przez Klienta owiadczenia, e wszelkie podane przez niego dane w zwizku ze zoeniem zamwienia s zgodne z prawd. Sprzedawca nie jest obowizany do weryfikowania ich prawdziwoci.
 6. Przyjmuje si, e Klient zatwierdzajc zamwienie dokonuje jednoczenie akceptacji Regulaminu. Jeeli ktry z punktw Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje si, e punkt jest obowizujcy tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody.
 7. W przypadku, gdy realizacja czci zamwienia nie bdzie moliwa, Sprzedawca moe zaproponowa Klientowi:
  1. anulowanie caoci zamwienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca bdzie zwolniony z obowizku realizacji zamwienia);
  2. anulowanie zamwienia w czci, w ktrej realizacja nie jest moliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamwienie zostanie zrealizowane w czci, przy czym Sprzedawca bdzie zwolniony z obowizku jego realizacji w pozostaym zakresie);
  3. podzia zamwienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej czci zamwienia, ktrej realizacja nie jest moliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysanie skadajcych si na zamwienie produktw zostanie dokonane w kilku odrbnych przesykach, za Klient nie bdzie ponosi dodatkowych kosztw zwizanych z podziaem zamwienia).
 8. W przypadku braku w Magazynie zamwionego produktu lub braku moliwoci realizacji zamwienia z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstpienia od umowy sprzeday w terminie 30 (trzydziestu) dni, liczc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstpienia od umowy sprzeday w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy zostaa ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu w szczeglnoci w przypadku wywietlania na stronie Sklepu bdnych cen, lub opisw produktw. Jeli zapata za przedmiot zamwienia zostaa dokonana z gry - Sprzedawca zwrci Klientowi zapacon kwot, w cigu 14 (czternastu) dni od dnia wysania owiadczenia o odstpieniu od umowy, na zasadach szczegowo wskazanych w 10 poniej.
 9. W przypadku podania przez Klienta bdnego lub niedokadnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za niedostarczenie lub opnienie w dostarczeniu przedmiotu zamwienia.
 10. W przypadku problemw z dostaw w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient moe skontaktowa si bezporednio z firm kuriersk powoujc si na numer listu przewozowego, lub waciwym miejscowo Urzdem Pocztowym.

6 Dostawa zamwienia

 1. Towar zamwiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony bdzie za porednictwem firm kurierskich lub poczty polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma moliwo przy skadaniu zamwienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Na czas otrzymania przesyki skada si:
  1. czas realizacji zamwienia (kompletowanie towaru, forma patnoci, wystawienie dokumentu sprzeday, spakowanie paczki);
  2. czas dostawy, zaleny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana s faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku ktregokolwiek z tych dokumentw Klient zobowizany jest do zgoszenia tego faktu w celu uzupenienia brakw.
 4. Niezalenie od innych postanowie Regulaminu zamwienia nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  1. zalegania przez Klienta z patnociami;
  2. podania przez Klienta nieprawidowych lub faszywych danych przy skadaniu zamwienia;
  3. braku kontaktu z klientem pod podanymi w zamwieniu adresem e-mail oraz telefonem o ile zamwienie nie zostao opacone;
  4. nieprawidowego zoenia zamwienia przez Klienta;
  5. uznania przez Sprzedawc, e w przypadku zamwienia zoonego przez Klienta wystpuje podejrzenie dziaania Klienta niezgodnego z powszechnie obowizujcym prawem lub naduycia uprawnie z niego wynikajcych, a w szczeglnoci: hakerstwa, uycia cudzych danych identyfikujcych w Sklepie, podszywania si pod inn osob.
  6. negatywnej historii klienta w zakresie realizacji wczeniejszych zamwie Sprzedawcy.
 5. Zamwienie zostanie zrealizowane do 30 dni od daty jego potwierdzenia lub patnoci przy zamwieniach opacanych z gry. Sprzedawca ma prawo okreli w toku realizowania zamwienia inny, krtszy termin jego realizacji, o ile Klient nie wyrazi sprzeciwu.
 6. W razie opnienia Sprzedawcy Kupujcy moe wyznaczy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upywie moe od umowy odstpi.

7 Sposoby patnoci

 1. Patno za towar moe by dokonywana przez Klienta w nastpujcy sposb:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi (patno z gry):
   1. przelewem na rachunek bankowy,
   2. za pomoc karty kredytowej,
   3. w systemie sprzeday ratalnej szczegowo opisanej na stronie internetowej w zakadce "raty".
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. gotwk do rk przewonika lub listonosza w przypadku dostawy towarw za porednictwem przewonika lub poczty polskiej,
   2. gotwk w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przypadku patnoci z gry zamwienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksigowaniu patnoci na koncie Sprzedawcy i od tego momentu zaczynaj biec prawnie i w niniejszym regulaminie opisane terminy realizacji zamwienia.
 3. Klient ma obowizek opaci zamwienia w cigu 7 dni od jego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Sprzedawca ma prawo do odstpienia o umowy sprzeday.
 4. Sprzedawca moe ustali z klientem inne, szczeglne warunki i formy patnoci. W takim wypadku obowizuj warunki i formy patnoci wskazane w zamwieniu potwierdzonym przez Sprzedawc jako przyjte do realizacji i spenienia wszelkich dodatkowych wymogw zwizanych z uzgodnionymi warunkami lub form patnoci.
 5. W przypadku niektrych rodzajw asortymentu dostpnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu patnoci poprzez nieudostpnianie okrelonych opcji patnoci i dostawy.

8 Zwrot towaru

 1. Konsument, ktry zawar umow poza lokalem przedsibiorstwa, moe od niej odstpi bez podania przyczyny zgodnie z obowizujcymi przepisami, w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru skadajc przedsibiorcy owiadczenie o odstpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed upywem wskazanego terminu.
 2. Klient moe skorzysta z wzoru odstpienia od umowy dostpnego pod adresem https://www.militariaonline.pl/download/doc/oswiadczenie-o-odstapieniu.pdf ale skorzystanie z tego wzoru nie jest warunkiem koniecznym.
 3. Zwrot towaru, o ktrym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, odbywa si na koszt Klienta. Zwracany w zwizku z odstpieniem od umowy towar musi by kompletny (wraz z penym wyposaeniem i akcesoriami, stanowicymi jego integraln cz), nie moe nosi ladw uytkowania wykraczajcych poza zwyky zarzd rzecz. Do zwracanego towaru naley doczy kopi dokumentu sprzeday. Usunicie fabrycznych zabezpiecze opakowania (folia, naklejka, tama), nie moe by potraktowane jako powd odmowy zwrotu przez Sprzedawc.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposb wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastpi nie pniej ni w terminie 14 (czternastu) dni od momentu odstpienia od umowy kupna/sprzeday. Do zachowania terminu wystarczy odesanie rzeczy przed jego upywem. Wraz z odsyanym towarem klient winien zwrci wszelkie produkty/wiadczenia, ktre otrzyma gratisowo, a/lub ktrych warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie by zakup zwracanego sprztu.
 6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje si na zwrot towaru oraz gdy zostan w caoci spenione postanowienia 8 pkt 3, 4 i 5 umow kupna-sprzeday uwaa si za niezawart i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygujca lub paragon do dokumentu zakupu.
 7. W przypadku odstpienia od umowy Sprzedawca zwrci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedawc), niezwocznie, a w kadym przypadku nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym Sprzedawca zosta poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstpienia od umowy nie wczeniej jednak ni po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, ktrego dotyczy odstpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu patnoci Sprzedawca dokona przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Klienta uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyranie Klient zgodzi si na inne rozwizanie; w kadym przypadku zwrot patnoci obywa si na koszt Sprzedawcy.
 8. Prawo odstpienia od umowy, o ktrym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy take sprzeday ratalnej, przy umowach zawieranych na odlego, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 9. Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umw:
  1. o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy;
  2. w ktrej cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy;
  3. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia;
  5. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;
  6. w ktrej przedmiotem wiadczenia s rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami;
  7. w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi przedsibiorca nie ma kontroli;
  8. w ktrej konsument wyranie da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy;
  9. w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi;
  13. o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.
 10. 9 Procedura reklamacji

  1. Podczas przyjcia zamwienia Klient ma obowizek sprawdzenia Towarw, w dniu odbioru zamwienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilo i asortyment dostarczonych Towarw s zgodne z faktur i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodze powstaych podczas transportu Towarw, Klient powinien to zgosi uprawnionej osobie dostarczajcej towar w formie pisemnej na podstawie prawidowo sporzdzonego i podpisanego przez obie strony protokou.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyki istnienia uszkodze fizycznych Towaru, Klient powinien niezwocznie zgosi te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podajc nazw Towaru, jego ilo, dat wykrycia wady Towaru oraz zoy czytelny podpis. Reklamacja powinna zosta przesana za porednictwem poczty elektronicznej na adres info@militariaonline.pl
  3. .
  4. Konsument ma prawo do zoenia reklamacji w cigu 2 (dwch) lat od daty dorczenia mu przedmiotu zamwienia, o ile w terminie 2 (dwch) miesicy od dnia, w ktrym stwierdzi niezgodnoci dostarczonych produktw z umow, zawiadomi Sprzedawc o stwierdzonej niezgodnoci.
  5. Jeeli zakupiony wysykowo towar zawiera wady lub jest niezgody z zawart umow lub Zamwieniem, koszty zwrotu przesyki pokrywa Sprzedawca.
  6. Zgoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawc, ktry stwierdzi czy usterka nie nastpia z winy klienta.
  7. Reklamacje rozpoznawane bd najpniej w cigu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpynicia.
  8. Do reklamowanego produktu naley doczy kopi faktury zakupu lub paragony lub inny dowd zakupu. Po wyjanieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawc zostanie wystawiona faktura korygujca lub paragon.
  9. W przypadku, kiedy Klient otrzyma towar inny od zamwionego powinien skorzysta z procedury reklamacji, tj. poinformowa Sprzedawc o zaistniaym problemie oraz odesa towar. Po pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawc stanu faktycznego klient otrzyma zamwiony towar oraz zwrot kosztw transportu wynikajcych z procedury reklamacji. Klient ma rwnie prawo do odstpienia od umowy jak opisano w 8.
  10. W przypadku, kiedy klient omykowo otrzyma towar o wikszej wartoci jest zobowizany do niezwocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Sprzedawca powziwszy informacj o takim fakcie ma prawo do zadania zwrotu towaru. W takim przypadku Sprzedawca zobowizany jest przesa klientowi towar zgody z zamwieniem niezwocznie po otrzymaniu zwrotu bdnie przekazanego towaru. W przypadku uchylania si przez Klienta od obowizku zwrotu omykowo wysanego towaru o wartoci wikszej ni towar zamwiony i opacony Sprzedawca ma prawo wystpi z roszczeniem w zwizku z bezpodstawnym wzbogaceniem si Klienta (art. 406-408 Kodeksu cywilnego).

  10 Gwarancja

  1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawc mog by objte gwarancj udzielon przez producenta bd dystrybutora, jak i samego Sprzedawc. Warunki i tre ewentualnej gwarancji dostpne s na karcie produktu.
  2. W przypadku produktu, na ktry producent lub dystrybutor udzieli gwarancji, Klient moe reklamowa produkt posiadajcy wady:
   1. korzystajc z uprawnie wynikajcych z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezporednio do gwaranta (podmiotu udzielajcego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko porednikiem przekazujcym reklamacj. Klient wedug swego wyboru moe zgosi si bezporednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
   2. korzystajc z uprawnie przysugujcych mu od Sprzedawcy w zwizku z rkojmi.
  3. W przypadku sprzeday niebdcej sprzeda konsumenck, wycza si przepisy o rkojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  11 Zwrot nalenoci Klientom

  1. Sprzedawca dokona zwrotu nalenoci w cigu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
   1. anulowania zamwienia lub czci zamwienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cz ceny) opaconego z gry przed jego realizacj;
   2. odstpienia od umowy;
   3. uznania reklamacji i braku moliwoci naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
  2. Zwrot nalenoci nastpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powizany z kart kredytow lub patnicz Klienta), za pomoc ktrych Klient dokona zapaty z gry za zamwienie, przy czym Klientowi nie przysuguje z tego tytuu prawo do dania zapaty odsetek.
  3. Jeeli Sprzedawca nie posiada danych niezbdnych do dokonania zwrotu nie ponosi odpowiedzialnoci za brak zwrotu wpaconych kwot lub opnienie zwrotu, jeeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie przele Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowied nie bdzie zawiera danych niezbdnych do dokonania zwrotu.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za brak zwrotu wpaconych kwot lub opnienie zwrotu, jeeli s one wynikiem podania przez Klienta bdnych danych adresowych i imiennych, jeli byy niezbdne do dokonania zwrotu, lub bdnego numeru rachunku bankowego.
  5. Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu nalenoci bezporednio Klientowi, jeeli dokona on patnoci za zamwienie przy uyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub patniczej. W takim przypadku, w razie wystpienia jednej z przesanek zwrotu nalenoci, o ktrych mowa w pkt. 1 powyej, zwrot nastpi bezporednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub patniczej, przy uyciu ktrych nastpia patno na rzecz Sprzedawcy lub w przypadku odstpienia od umowy w inny sposb za wyran zgod Klienta.

  12 Postanowienia kocowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych nalecego do niego systemu teleinformatycznego, co moe spowodowa utrudnienia lub uniemoliwienie Klientowi korzystanie z usug. Sprzedawca kadorazowo publikowa bdzie na stronie internetowej informacj na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.
  2. W wyjtkowych okolicznociach majcych wpyw na bezpieczestwo i stabilno systemu teleinformatycznego Sprzedawca bdzie mie prawo do ograniczenia lub zaprzestania wiadczenia usug drog elektroniczn bez wczeniejszego opublikowania na ten temat informacji.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostpnoci towarw znajdujcych si na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowiza wynikajcych z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowiza jest spowodowane okolicznociami, na ktre Sprzedawca nie mia wpywu mimo zachowania naleytej starannoci (sia wysza). W przypadku wystpienia siy wyszej realizacja zamwienia zostanie zawieszona na okres rwny okresowi dziaania siy wyszej powikszony o okres niezbdny do ewentualnego przywrcenia prawidowego dziaania Sklepu.
  5. Sprzedawca moe przenie prawa i przekaza obowizki wynikajce z zawartej umowy na inne podmioty za uprzedni zgod Klienta wyraon na trwaym noniku.
  6. Klient moe przenie prawa i przekaza obowizki wynikajce z zawartej umowy na inne podmioty za uprzedni zgod Sprzedawcy wyraon na trwaym noniku.
  7. Dostpno informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostpnoci tych produktw w Magazynie i moliwoci realizacji zamwienia.
  8. Wszystkie nazwy produktw zamieszczone na stronie Sklepu uywane s w celach identyfikacyjnych i mog by chronione i zastrzeone na podstawie przepisw Ustawy Prawo wasnoci przemysowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
  9. W przypadku, gdy Klient bdcy konsumentem bdzie chcia wda si w spr ze Sprzedawc ma moliwo skorzystania z pozasdowych metod rozstrzygania sporw. Wszelkie spory wynikajce z umowy sprzeday mog by rozwizywane w trybie mediacji przez mediatorw Centrum Mediacji Sdu Arbitraowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sdu, obowizujcego w dniu skierowania wniosku o mediacj.

  Zacznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego, polityka prywatnoci

Kontynuuj
KOSZYK wicej
...jest pusty
ZALOGUJ SI
Adres E-mail:
Haso:

Nie pamitasz hasa?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
BESTSELLERY
01.!MEGA HIT! KURTKA M-65 REGIMENT 2+1 SURPLUS - oliwka
02.T-shirt - oliwka
03.!MEGA HIT! KURTKA M-65 REGIMENT 2+1 SURPLUS - czarna
04.Kurtka MA1 (szwedka) - czarna
05.Spodnie - Vintage Fatigues - typ M65 - oliwka - sprane
06.Kurtka M-65 Classic SURPLUS- czarna
07.T-shirt - czarny
08.Spodnie - Vintage Fatigues - typ M65 - czarny - sprane
09.Spodnie - Airborne vintage - czarny SURPLUS
10.!MEGA HIT! KURTKA M-65 SURPLUS - sprana - oliwka
RECENZJE wicej
Kurtka CWU Flyers - navy
Kurtka jest super, zwaszcza e cena jest naprawd dobra. NI ..
4 z 5 Gwiazdek!
PRODUCENCI

AKTUALNO|CI

Poszukujemy odbiorcw
hurtowych na terenie
Polski.

Dowiedz si wicej..

MilitariaOnline.pl